Groep 1, 2 en 3

Home / Groep 1, 2 en 3

Zorgstructuur op De Jutter in het kort:

Een goede zorgstructuur is van groot belang voor het onderwijs, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. Daarnaast biedt de Jutter omdat het een eilandschool is en de enige school is op het eiland zoveel mogelijk inclusief onderwijs. Iedere leerling met elke onderwijsbehoefte mag er zijn. De zorg is daarom een belangrijk onderdeel op het onderwijs van de Jutter. Er moet structureel aandacht zijn voor de bijzondere onderwijs behoefte van ieder leerling.

Passend bij alle ontwikkelingen op de brede school en dus ook rondom de zorg op school vindt het zorgteam, bestaande uit de directie en de interne begeleiders, dat de bestaande zorgcyclus vastgelegd moet worden in een ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een handleiding voor de zorg op de Jutter. Dit document wordt gezien als werkdocument dat zich zal blijven ontwikkelen.

De groepsleerkrachten en mentoren hebben een exemplaar in een aparte zorgmap, waarin naast dit ondersteuningsplan allerlei informatie omtrent de zorg in de groep wordt verzameld.

Zorgniveau 1: Basiszorg

De leerstof
Bij het aanbieden van de leerstof gaan we uit van een basisprogramma voor alle leerlingen in fasen. Het systeem waarbij leerlingen, in verschillende levensfasen (0-3, 3-7, 7-10, 10-14 en 14-18 jaar) met uiteenlopende capaciteiten, in één groep zitten, biedt als basis goede mogelijkheden. Ieder fasen onderwijs wordt in drie niveaus aangeboden (aansluitend op uitstroom: basis/kader, tl, havo/vwo) Binnen ieder niveau kan de moeilijkheidsgraad van de leerstof en/of het tempo waarin deze leerstof wordt verwerkt, verschillend zijn. Wanneer een leerling die bij het onderwerp elektriciteit van het domein exact door de instaptoets op niveau basis/kader krijgt aangeboden, volgt hij in principe het basisaanbod. Wanneer er extra stof nodig is, zal de leerkracht deze differentiatie in het groepsplan aan brengen en in praktijk uitvoeren. Wanneer een leerling naar een gevorderde stroom zou aankunnen, kan deze leerling instromen op datzelfde onderwerp, maar een niveau hoger.

Zorgniveau 2: Breedtezorg

Samenwerkingsverband
De IB ‘er heeft  regelmatig contact met de contactpersoon van het basisteam gemeente Vlieland. Deze zoekt samen met de leerkracht en de interne begeleider naar de beste hulp die aan het kind kan worden geboden. Soms is een klein onderzoek noodzakelijk. Dit kan bestaan uit het afnemen van een toets of het doen van observaties in de groep. Ook wordt in sommige gevallen de hulp van de ambulante begeleider en/of de orthopedagoog van de speciale school voor basisonderwijs ingeroepen. Uiteraard worden de ouders geïnformeerd als blijkt dat hun kind extra hulp nodig heeft.

Zorgniveau 3 Dieptezorg

Verwijzing SBO /SO
De Jutter doet zijn uiterste best om inclusief onderwijs te bieden. Temeer daar het alternatief SO of SBO voor onze leerlingen erg ingrijpend is. Behalve de overgang naar een andere school betekent het ook het veranderen van woon/leefsituatie. We doen er dan ook alles aan om leerlingen die problemen hebben zo lang en zo goed mogelijk te ondersteunen en op te vangen. Als dit niet lukt, moeten er andere oplossingen gezocht worden, zoals een speciale school. Wanneer het kind in aanmerking komt voor een plaatsing op SO of VSO vindt er een aanvraag plaats i.s.m. de coördinerend ABer van het Samenwerkingsverband. Deze scholen voor speciaal onderwijs zijn ingedeeld in 4 clusters:
-Cluster 1: onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.
-Cluster 2: onderwijs voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking.
-Cluster 3: onderwijs voor kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking.
-Cluster 4: onderwijs voor kinderen met psychiatrische- of gedragsstoornissen.

Aanmelden is alleen mogelijk met een indicatie door de Commissie van Indicatiestelling (CVI) te vinden bij Regionaal Expertise Centrum (REC) in de regio. Het REC ondersteunt ouders en school ook bij het aanvragen van de indicatie.

Het volledige Ondersteuningsplan is onderdeel van de Schoolgids en kunt u openen middels onderstaande link:

Schoolgids-de-jutter-2017sfsgdfgsdf-2018