Oudercommissie

Home / Oudercommissie

Begin 2019 is de oudercommissie van kinderopvang de Jutter opgericht. Het oprichten van deze commissie komt onder andere voort uit het onderbrengen van de kinderopvang bij Stichting Kinderopvang Friesland.

Wat doet de oudercommisie? De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De basis voor de OC ligt in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de OC is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Daarnaast speelt de OC een rol bij het verbeteren van de communicatie naar de ouders.

Opvattingen van ouders waar min of meer overeenstemming over heerst, dienen bij de OC terecht te komen. De OC moet representatief zijn en het belang van alle ouders vertegenwoordigen. Uiteraard geldt: algemeen belang gaat boven individueel belang. Dit betekent overigens niet dat individuele meningen niet interessant zijn. Dit is vanzelfsprekend wel het geval en moeten besproken worden.

De OC geeft dus gevraagd en ongevraagd advies aan de kinderopvang. De opvang moet bij het niet opvolgen van het advies goed motiveren waarom het advies niet opgevolgd wordt.  Het adviesrecht van de OC ziet in ieder geval toe op: pedagogisch beleid, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, voorschoolse educatie, prijswijzigingen. Over deze onderwerpen moet de oudercommissie in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen. Overigens mag het over meer onderwerpen gaan dan genoemd maar het moet wel realistisch zijn qua uitvoerbaarheid en budget.

Bij oprichting is het reglement getekend. De volgende ouders hebben zitting genomen in de OC:

  • Nynke Spreeuwers (secretaris)
  • Ruud Molthof (algemeen lid)
  • Liliane Soolsma-van Randen (Voorzitter)

Het reglement geeft aan dat de OC zelf haar werkwijze mag bepalen. Vooralsnog heeft de OC de ambitie om:
– éénmaal per kwartaal bij elkaar te komen
– 1 á 2 adviezen per jaar uit te brengen
– twee keer per jaar een (thema) ouderavond te organiseren

Elke ouder heeft toegang tot de vergaderingen van de OC als toehoorder of inspreker. Daarnaast is de oudercommissie is per e-mail bereikbaar via oudercommissieopvang@dejutter.nl

De data van de bijeenkomsten van de oudercommissie staan in de Parr-app

We nodigen alle ouders van harte uit om aanwezig te zijn op één of meerdere van deze data!