Kwaliteitszorg

Home / Eilandschool De Jutter / Kwaliteitszorg

Zorg voor de kwaliteit van onderwijs

Kwaliteitszorg
Dit schooljaar gaan we werken met het Werken met Kwaliteit (WMK). Met behulp van externe begeleiding gaan we veel van onze activiteiten beschrijven met kwaliteitseisen, zodat er een kwaliteitskaart voor die activiteit komt. Door te werken met WMK betrekken we medewerkers intensief bij de kwaliteitszorg, bijvoorbeeld rond leertijd, leesdidactiek. We meten hierdoor jaarlijks de voortgang van onze ambities. Er is door de WMK-coördinator en de directeur een meer jaren planning van 2017-2020 gemaakt, die met instemming van het team wordt uitgeveord.in de meerjarenplanning wordt opgenomen welke activiteiten per jaar getoetst worden op de wenselijke kwaliteit. De planning van de uit te zetten kwaliteitskaarten is in de bijlagen terug te vinden. Wanneer er schoolse kaarten zijn afgenomen worden deze in de teamvergaderingen besproken. Eventuele te ondernemen acties worden in het school/jaarplan opgenomen.

Opbrengstgericht werken
Waar mogelijk werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat we goed bekijken wat ons onderwijs voor de leerlingen oplevert. Dit doen we:

  • Door voor de leerlingen uitstroomprofiel vast te stellen en de resultaten van de leerlingen elk half jaar te vergelijken met deze perspectieven en zo nodig acties vast te stellen en te ondernemen.
  • Door voor elke leerling te streven naar het behalen van de kerndoelen van het onderwijsprogramma.
  • Door een jaarplan en professionaliseringsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.
  • Door iedere vier maanden te rapporteren over de kwaliteit van ons onderwijs en de resultaten te bespreken binnen de teams, binnen de regio en met de MR.

Inspectiebezoek
Het schooljaar 2015-2016 heeft er een inspectiebezoek op de Jutter plaatsgevonden. De PO- afdeling heeft bij dit bezoek een basisarrangement toegewezen gekregen, het resultaatgericht werken en de zorgcyclus, waren gegeven aandachtspunten. Het VO heeft een zwakke beoordeling gekregen bij dit inspectiebezoek. De zwakke beoordeling kwam voort uit: een zwakke beoordeling van de didactische vaardigheden van de leerkrachten met te weinig gebruik van activerende werkvormen, te weinig kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid en een weinig doordachte zorgcyclus.
Op deze beoordeling zijn de volgende acties ingezet:

  • Een herschreven zorgcyclus in een totaal ondersteuningsplan met herschikking van taken en zorgteams. De besprekingen vinden plaats a.d.h.v. metingsmomenten/resultaten op school. Het cyclische karakter van de zorg is door het ondersteuningsplan van de jutter gewaarborgd.
  • WMK aanschaffen en implementeren in de school. Er is een WMK-coördinator aangesteld. Iom het team zullen per schooljaar 4 kaarten uitgezet worden om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Benodigde acties worden in het schoolplan opgenomen.
  • Het ondersteunen en scholen van leerkrachten m.b.t. de persoonlijke ontwikkelpunten van de leerkrachten.
  • De invoering van fasen onderwijs, waarin activerende werkvormen opgenomen worden en de benodigde samenwerking tussen leerkrachten verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs beoogt.
  • De zo gewenste onderwijsvernieuwing als het faseonderwijs nu daadwerkelijk gaan invoeren en voorwaarden hiervoor creëren. (denk hierbij bijvoorbeeld aan gelijke starttijden voor de hele school).

In mei 2017 heeft een tussentijds kwaliteitsonderzoek van de inspectie op school plaats gevonden. Op verzoek van de inspectie hebben we het onderwijs van de fase 10-14 jaar laten zien. De inspectie heeft vooral naar de getoonde didactische vaardigheden van de leerkrachten gekeken die dag en heeft geconcludeerd dat deze sterk in kwaliteit verbeterd waren ten opzichte van het vorige inspectiebezoek. De inspectie heeft naar het team nogmaals benadrukt dat de onderwijsvernieuwing weggezet in het fase onderwijs noodzakelijk is voor het voortbestaan van de school. In september komt de inspectie voor een afsluitend bezoek. Tijdens dat bezoek zal de nadruk liggen op de resultaatgerichtheid en de zorgcyclus van de school.

Lees bijlage: Plaats bestendigingsonderzoek en ambities