Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Home / Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De school behandelt klachten volgens deze regeling die door de landelijke ouder-, leerlingen-, personeels- en besturenorganisatie is opgesteld. In de regeling staat aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Als dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep op bovengenoemde klachtenregeling worden gedaan.

Klachtenregeling

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: Onderwijsgeschillen

In het kader van de klachtenregeling heeft de school een interne contactpersoon en twee externe vertrouwenspersonen.

Interne vertrouwenspersoon

Voor een leerling is het belangrijk dat hij of zij gevoelens van onvrede van welke aard dan ook op een laagdrempelige manier kan bespreken. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat die gevoelens worden besproken met degenen die daarbij direct betrokken zijn. Dit kan echter weleens problematisch zijn. Leerlingen kunnen de interne vertrouwenspersoon van de school benaderen voor alle problemen die ze ervaren en die ze in eerste instantie niet met de eigen leerkracht durven of kunnen bespreken. Dit kunnen klachten zijn over ongewenst gedrag (zoals agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar de klachten kunnen ook gaan over gevoelens van onvrede van andere aard. Het contact met de interne vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

De interne vertrouwenspersoon is voor onze school Esther Verbiest zij is bereikbaar via: 0562-452772.

Externe vertrouwenspersoon

Soms kan het prettig zijn een klacht over ongewenst gedrag te bespreken met iemand buiten de school. Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst van de school en kan ondersteunen bij het bespreekbaar maken van klachten over ongewenst gedrag. Het contact met de externe vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

De externe vertrouwenspersoon van de school is mevrouw Adriaentsje Tadema van de GGD Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0622970965 of via mail: a.tadema@ggdfryslan.nl