Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders/verzorgers of leerlingen het niet mee eens zijn. Heeft u een klacht of wilt u een gebeurtenis of voorval aan de orde stellen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de school. De meeste klachten kunnen in overleg met de school worden opgelost. Gaat het om een gebeurtenis in de klas, dan is een gesprek met de leerkracht meestal voldoende om het voorval uit te praten of om helderheid te krijgen.

Als u een klacht heeft over de leerkracht van uw kind(eren), bespreek die dan eerst met de leerkracht zelf. Komt u er na een of meer gesprekken met de leerkracht niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de schoolleiding. Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken (niet gericht op een klas of leerkracht), dan kunt u ook contact opnemen met de schoolleiding.

We vinden het van groot belang dat u uw zorgen of ongenoegen uit, zodat we passende maatregelen kunnen nemen en herhaling kunnen voorkomen. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig met uw klachten om.

Klachtenfunctionaris

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u ook terecht bij de toezichthouder. Voor Vlieland is dat de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland, die u kan adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Zo nodig verwijst de stichting u door naar de (externe) vertrouwenspersoon van de school, of naar de (externe) klachtencommissie. Verder kan de stichting u informeren over de klachtenregeling van de school en u vertellen hoe u een klacht kunt indienen bij de (externe) klachtencommissie. De gegevens van de externe klachtenfunctionaris zijn via het het schoolbestuur te verkrijgen.

Interne vertrouwenspersoon

Voor een leerling is het belangrijk dat hij of zij gevoelens van onvrede van welke aard dan ook op een laagdrempelige manier kan bespreken. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat die gevoelens worden besproken met degenen die daarbij direct betrokken zijn. Dit kan echter weleens problematisch zijn. Leerlingen kunnen de interne vertrouwenspersoon van de school benaderen voor alle problemen die ze ervaren en die ze in eerste instantie niet met de eigen leerkracht durven of kunnen bespreken. Dit kunnen klachten zijn over ongewenst gedrag (zoals agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar de klachten kunnen ook gaan over gevoelens van onvrede van andere aard. Het contact met de interne vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

De interne vertrouwenspersoon is voor onze school Renske Snip. 

Externe vertrouwenspersoon

Soms kan het prettig zijn een klacht over ongewenst gedrag te bespreken met iemand buiten de school. Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst van de school en kan ondersteunen bij het bespreekbaar maken van klachten over ongewenst gedrag. Het contact met de externe vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

De externe vertrouwenspersoon van de school is mevrouw Tjitske Feersma vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-12522629 of via mail: t.feersma@cedin.nl