Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Home / Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Heeft u een klacht, of wilt u een gebeurtenis of voorval aan de orde stellen waar u het niet mee eens bent dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de school. De meeste klachten kunnen in overleg met de school opgelost worden. Gaat het om een gebeurtenis in de klas dan is een gesprek met de leerkracht meestal voldoende om het voorval uit te praten of om uitleg te krijgen.

Stap bij een klacht eerst naar de betrokkene
Als u een klacht heeft over de leerkracht, bespreek dan eerst uw klacht met de leerkracht zelf. Komt u er na één of meer gesprekken met de leerkracht niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de schooldirectie. Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken (niet gericht op klas of leerkracht) kunt u ook contact opnemen met de schoolleiding.
We vinden het van groot belang dat u uw zorgen of ongenoegen uit, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden en herhaling voorkomen wordt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw klachten.

Klachtenfunctionaris
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen kunt u ook terecht bij de toezichthouder. In Vlieland is dat de gemeente. Zij kunnen u adviseren met wie u het beste in gesprek kan gaan. Zo nodig verwijzen zij u door naar de (externe) vertrouwenspersoon van de school of naar de (externe) klachtencommissie. Verder kunnen zij u informeren over de klachtenregeling van de school en hoe u een klacht kan indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Interne vertrouwenspersonen
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Daarvoor hanteert de Jutter een klachtenregeling. Voor een leerling is het belangrijk dat hij gevoelens van onvrede van welke aard dan ook op een laagdrempelige manier kan bespreken. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat gevoelens van onvrede besproken worden met degenen die daarbij direct betrokken zijn. Dit kan echter weleens problematisch zijn. De interne vertrouwenspersoon van de school kan benaderd worden voor alle problemen die leerlingen kunnen ervaren en die ze in eerste instantie niet met de eigen leerkracht durven of kunnen bespreken. Dit kunnen klachten zijn over ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar het kan ook gaan over gevoelens van onvrede van andere aard.
De interne vertrouwenspersoon zijn de leerkrachten met coördinerende taken. Voor leerlingen tot 12 jaar is de vertrouwenspersoon dhr. Cees Visser. Voor leerlingen vanaf 12 jaar is de vertrouwenspersoon dhr. Thijs Speelman.

Extern vertrouwenspersoon
Soms kan het prettig zijn een klacht over ongewenst gedrag te bespreken met iemand buiten de school. Ouders, verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met een extern vertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst van de school en kan ondersteunen bij het bespreekbaar maken van klachten over ongewenst gedrag. Het contact met de externe vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.